Norelcon takuuehdot
FI EN

Norelcon takuuehdot


Takuuehdot koskevat Norelco Oy:n valmistamia ja toimittamia sähkökeskuksia, muuntamoita, sähköasemia ja muita sähkönjakelujärjestelmiä, joita jatkossa kutsutaan Laitteiksi sekä varaosia että palveluita. Uusien Laitteiden takuu on voimassa Laitteen toimituspäivästä lukien 12 kk. Varaosien ja palveluiden takuu on voimassa 12 kuukautta toimituspäivästä. Yksittäisen komponentin vaihtaminen takuuaikana ei jatka Laitteen takuuaikaa. Kaikki takuut raukeavat viimeistään 36 kk päästä Laitteen toimituspäivästä lukien.

1. Takuun sisältö

Norelco antaa valmistamilleen Laitteille, varaosille ja palveluille takuun, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä.

Takuuseen liittyvät rajoitukset on esitetty kohdassa 5.

Takuu raukeaa, jos tuotteeseen tehdään muutoksia ilman Norelcon suostumusta.

Takuun aikana Laitteeseen sallittuja asennustöitä ovat:

 • tulo- ja lähtökaapeleiden ja maadoitusten liittäminen ja kiinnittäminen
 • kaapeliläpivientien avaaminen ja tiivistys
 • palaneen lampun tai sulakkeen tai vastaavan vaihto
 • paikalleen asentaminen ja kuljetuskatkojen liittäminen

Asiakkaan velvollisuutena on tarkastaa tavara huolellisesti aina kun se saapuu työmaalle ja reklamoida kuljettajalle välittömästi kuljetusvaurioista.

2. Takuumenettely

Takuuvaatimus on esitettävä kirjallisesti Norelco Oy:lle välittömästi vian ilmettyä. Takuukorjauksen edellytyksenä on, että takuu on voimassa ja että tuotetta tai sen osaa ei ole ryhdytty korjaamaan ennen kuin viasta on kirjallisesti ilmoitettu.

Jos kyseessä on yksinkertainen komponentti, jonka vaihtamisen asiakkaan ammattihenkilö pystyy tekemään Norelcon antamilla ohjeilla, katsotaan takuu täytetyksi kun asiakkaalle on toimitettu uusi ehjä komponentti normaalina kuljetuksena. Asiakkaan on palautettava vialliset komponentit Norelcolle kahden viikon sisällä lähetyksestä, muuten lähetetyt komponentit veloitetaan asiakkaalta.

Takuuseen sisältyvä työ ja korjaus suoritetaan normaalina työaikana, arkipäivisin Norelcon tehtaalla tai Laitteen käyttöpaikalla Suomessa.  

3. Takuukorjauksen matkakustannukset

Takuukorjauksen matka- ja majoituskustannukset, odotustunnit ja normaalin työajan ulkopuolella tehtävän työn lisäkustannukset velotaan takuukorjauksen tilaajalta.  

4. Takuukorjauksen edellytykset

Takuukorjauksen suorittamisen edellytyksenä on että seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa olosuhteissa
 2. Norelcon antamia asennus-, varastointi-, käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu
 3. Laitteita huollettaessa tai korjattaessa on käytetty alkuperäisvaraosia- ja tarvikkeita

Mikäli todetaan, ettei asiakkaan ilmoittama vika tai virhe kuulu takuun piiriin, Norelcolla on oikeus veloittaa syntyneet kustannukset Norelcon voimassa olevan veloitushinnaston mukaisesti.

5. Takuun ja vastuun rajoitukset

Takuuseen eivät sisälly:

 1. sellaisten vikojen korjaus, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, käyttövirheestä tai puutteellisesta huollosta
 2. muiden kuin Norelcon suorittamasta puutteellisesta tai virheellisestä huollosta tai asennuksesta johtuvat viat
 3. vian korjaus, jos joku muu kuin Norelco on tehnyt Laitteeseen muutoksia tai korjauksia
 4. vioista jotka johtuvat ohjeiden vastaisesta varastoinnista työmaalla
 5. vioista jotka johtuvat Laitteen normaalista käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä
 6. vioista jotka johtuvat siitä että Laitteen käyttöolosuhteet poikkeavat ennakkoon ilmoitetuista
 7. takuunantajasta riippumattomista olosuhteista, kuten jännitevaihteluista, ukkosesta, tulipalosta tai muista vahinkotapauksista
 8. takuuseen eivät myöskään sisälly Laitteiden normaalit säädöt, käytönopastus, hoito ja huolto
 9. kuljetuksen aikana tapahtuneet vahingot

Välitystuotteiden, kuten esimerkiksi jakelumuuntaja ja taajuusmuuttajat, jotka eivät ole Norelcon valmistamia, takuu on niiden valmistajan ilmoittama takuu.  

Seuraaville komponenteille ei anneta lainkaan takuuta: anturit, merkkilamput, akut, paristot, sulakkeet

Viallisen laitteen aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista ei missään tapauksissa makseta korvausta.  

Viallisen Laitteen, varaosan tai palvelun vuoksi syntyvien tai siitä johtuvien vastuiden ja sopimussakkojen enimmäismäärä rajoittuu 50 %:iin viallisen yksikön hintaan.

6. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Norelcon ja asiakkaan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, tästä sopimuksesta aiheutuvat ristiriidat ratkaistaan myyjän kotipaikkakunnan alioikeudessa.